KUP BILET ONLINE
WYBÓR KURSU
KUP BILET ONLINE
DANE KONTAKTOWE
PRZEWÓZ OSÓB
JAROSŁAW SPISAK
LASKOWA, UL. KRAKOWSKA 63
32-640 ZATOR

Tel. 606 915 988 ( godz. 11 - 18 )
buszator@gmail.com
KUP BILET ONLINE
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

FIRMY PRZEWÓZ OSÓB JAROSŁAW SPISAK

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: " Regulaminem", jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wyraża akceptację treści i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Jarosław Spisak - Przewóz Osób Jarosław Spisak z siedzibą w 32-640 Zator, Laskowa, ul. Krakowska 63 w celu realizacji usługi zakupu biletu.

Jednocześne Użytkownik oświadcza, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że został poinformowany o przysługującym mu prawie do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawie do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania w oparciu o art. 21 ust. 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Firma Przewóz Osób Jarosław Spisak z siedzibą 32-640 Zator, Laskowa, ul. Krakowska 63 świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży biletów autobusowych on-line.

4. Zamówienie biletu autobusowego polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.spisak24.pl, w którym Użytkownik zobowiązany jest do podania na polecenie Przewoźnika następujących danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu email, terminu planowanej podróży, miejsca odjazdu i przyjazdu oraz godziny odjazdu. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza z zamówieniem oraz dokonaniu zapłaty na podany przez pasażera adres email zostanie przesłany bilet autobusowy on-line w formie PDF uprawniający do skorzystania z konkretnej usługi przewozowej.

5. Przy zakupie biletu Pasażer zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia poprawności danych, tj. daty, godziny odjazdu i przyjazdu, trasy, liczby pasażerów, zgodności ceny biletu z zapłaconą kwotą. Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie, dotyczące danych i operacji gotówkowych, nie będą uznawane.

6. Zamówiony bilet uprawnia pasażera do przejazdu, na określonej trasie, w określonym dniu, o określonej godzinie i za ustaloną cenę. Wydrukowany bilet zawiera unikatowy numer seryjny, dane osobowe pasażera oraz dane kursu, na który został wykupiony.

7. Jedynie wydrukowany bilet stanowi podstawę do skorzystania z zakupionej usługi przewozowej.

8. System płatności on-line, używany do opłacenia zakupionego biletu jest obsługiwany przez Przelewy24. Regulamin płatności znajduje się pod adresem: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

9. Podczas zakupu biletu, użytkownik jest zobowiązany uważnie stosować się do poleceń wyświetlanych na ekranie. Przedwczesne zamknięcie strony płatności przed potwierdzeniem transakcji będzie skutkować wstrzymaniem wydruku biletu.

10. W przypadku problemów technicznych, użytkownik może kontaktować się z administracją poprzez adres email lub numer telefonu podany na stronie.

11. Ogólne warunki przewozu sa dostępne na żądanie u przewoźnika.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi sprzedaży biletów autobusowych on-line przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do dostraczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.

12.1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości email na adres: buszator@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.2. Skorzystanie z trybu reklamacji przez Użytkownika nie wpływa na możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.

13. Bilety zakupione w systemie sprzedaży on-line nie podlegają zwrotowi.

14. Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.

15. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.4 ust.7 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAROSŁAW SPISAK - Przewóz Osób Jarosław Spisak, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, P.H.U. Jarosław Spisak z siedzibą w 32-640 Zator, Laskowa 14;

* Pobieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji usługi zakupu zgodnie z art. 5 ust.1 i art. 6 ust.1 lit.a i b Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016r.;

* Administrator, może przekazać dane osobowe tylko upoważnionym podmiotom na podstawie odrębnych (nadrzędnych) przepisów prawa;

* Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania;

* Każdej osobie, której  dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy niniejszego ogólnego Rozporządzenia.